Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ocak 2013, 20:35   #1 (permalink)
Yαn Odαdαn Gelen Melodiler Gibidir Ses Ayαrı


- Ợuαяαnтinє. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 28 Nisan 2012
Nerden: ♥◊♣♠
(Mesajlar): 15.773
(Konular): 5327
Burç:
Renkli Para : 727928
Aldığı Beğeni: 2553
Beğendikleri: 945
Ruh Halim: Acimasiz
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 5
Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart Arsa Ofisi Kanunu.

ARSA OFİSİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 1164
Kabul Tarihi : 29/4/1969
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/5/1969 Sayı: 13195
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1981
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler

Madde 1 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/1 md.)
Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış yap-
mak; konut, sanayi,eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için
arazi ve arsa sağlamak üzere; Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini
haiz ve döner sermayeli "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.

Madde 2 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.)
Bu Genel Müdürlük;
a) Konut,sanayi,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesis-
leri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa
sağlamaya,
b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,
c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesis-
lerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine sat-
maya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye; kamu kurum ve kuruluş-
ları eliyle pazarlamaya ve satmaya,
d) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları temin için
miktarı, faizi, itfa süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Maliye Bakanlığınca be-
lirlenmek üzere tahvil ihraç etmeye,
e) Gerçek ve tüzel kişilerden avans almaya ve Maliye Bakanlığının izni ile
her türlü kaynaktan kredi kullanmaya,
f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri
yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edi-
len fonlardan kaynak sağlamaya,
g) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul
yatırım ortaklıkları ve fonları kurmaya ve işletmeye,
h) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirake
yetkilidir.
Genel Müdürlük, Bu Kanun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların
harita, imar, uygulama ve parselasyon planlarını yapar veya yaptırır. Planlar,
3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak onanır ve kesinleşir.

Madde 3 - (Değişik: 30/11/1989-KHK-392/2 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; bir Genel Müdür ile üç Genel Müdür Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, sekiz adet Daire Başkanlığı ve
gerekli diğer müdürlüklerden oluşur.
Genel Müdür, bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine müşterek kararla,
1 inci derece kadrolu görevlerde bulunanlar Bakanlıkça, diğerleri Genel
Müdürlükçe atanır.
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı kurması Bakanlığın iznine bağlıdır.
Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırı-
lacak personel ile teknik ve avukatlık hizmetleri sınıfına dahil yüksek öğrenim
görmüş personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde
Bakanlığın onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.
--------------
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451
sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.

Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde
gösterilmiştir.
Ücretli kadrolar ise Maliye ile İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit
olunur.
Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, tecziye ve sicil işlemleriyle di-
ğer özlük işleri İmar ve İskan Bakanlığı personeli hakkında uygulanan hükümlere
tabidir.

"


"
- Ợuαяαnтinє. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 22 Ocak 2013, 20:36   #2 (permalink)
Yαn Odαdαn Gelen Melodiler Gibidir Ses Ayαrı


- Ợuαяαnтinє. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 28 Nisan 2012
Nerden: ♥◊♣♠
(Mesajlar): 15.773
(Konular): 5327
Burç:
Renkli Para : 727928
Aldığı Beğeni: 2553
Beğendikleri: 945
Ruh Halim: Acimasiz
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 5
Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart

İKİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Madde 5 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/3 md.)
(Değişik birinci fıkra: 28/6/2001-4698/7 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner
sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli trilyon) TL.`dir. Sermayenin tamamı Devlete
aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile dört katına kadar artırılabilir.
Bu döner sermaye;
a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri
yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve alt yapı inşaatı için tahsis edilen
kaynaklar ve bütçe imkanları çerçevesinde her yıl genel bütçeye konulacak öde-
neklerden,
b) Sermayeye mahsuben Hazinece devredilebilecek taşınmaz malların bedelle-
rinden,
c) Yıllık %1`i geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranda, ge-
nel bütçenin taşınmaz mal satış gelirlerinden aktarılacak paylardan,
d) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlardan,
e) Her çeşit bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden,
f) İhraç edilen tahvillerden elde edilen fonlar ve gayrimenkul yatırım fon-
larının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,
g) Diğer kanunlarda Arsa Ofisine aktarılması öngörülen paralardan meydana
gelir.

Madde 6 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/4 md.)
Arsa alımı ve satımı, harita, planlama kamu tesis ve hizmetlerinin yapılma-
sı, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden doğan gelir ve giderler için,
mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce bir
bilanço düzenlenir.
832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca hazırlanan bilanço ve
eki cetveller ile belgeler Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği ise Ma-
liye Bakanlığına aynı süre içinde gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arsa ile İlgili Hükümler

Madde 7 - Aras Ofisi Genel Müdürlüğünce bu kanunda yazılı amaçlarda kulla-
nılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan Hazineye ait olanlar Hazine tara-
fından ve evvelce Hazineden intikal etmiş olup belediyelerce herhangi bir hiz-
mete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar da, karşılığı 775 sayılı Kanunun
12 nci maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydıyle, belediyelerce, Milli Em-
lak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müştereken takdir edilecek kıymetleri
üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir.(1)
Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Hazine veya Mali-
ce talep edilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan masraflar ilave
edilerek bulunacak bedel esas alınmak suretiyle Hazineye veya belediyelere iade
edilir.
Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde tekemmül etti-
rilir.
Bu madde gereğince devredilecek araziler hakkında, Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu hükümleri uygulanmaz.
28/12/1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren veya herhangi bir kamu
hizmetine tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu madde hükümleri dışındadır.

Madde 8 - Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracak-
ları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisine)
bildirmekle mükelleftir.

Madde 9 - (Değişik: 28/6/2001-4698/8 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile
kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde
veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.

Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 19/6/1994 - KHK - 542/6 md.) Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu
tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine
bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf`a hakkını ha-
izdir.
Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün
içinde Arsa Ofisine bildirilir.
Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında
şüf`a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli
ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı takdirde,
şüf`a hakkının kullanılmasından vazgeçmiş sayılır.
30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların
yatırılmasını mütaakıp, tapu dairelerince re`sen eski satışın iptali ile yeni
maliki adına tescil işlemi yapılır.
Bu halde tapu idareleri re`sen şüf`a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.

"


"
- Ợuαяαnтinє. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Alt 22 Ocak 2013, 20:36   #3 (permalink)
Yαn Odαdαn Gelen Melodiler Gibidir Ses Ayαrı


- Ợuαяαnтinє. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 28 Nisan 2012
Nerden: ♥◊♣♠
(Mesajlar): 15.773
(Konular): 5327
Burç:
Renkli Para : 727928
Aldığı Beğeni: 2553
Beğendikleri: 945
Ruh Halim: Acimasiz
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 5
Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart

Madde 11 - (Değişik: 28/6/2001-4698/9 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun
kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis
yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeye-
ceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya
yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.
-----------------------
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-
kanlığınca" ibaresi "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce" olarak, "Maliye ve İmar
ve İskan Bakanlıklarınca" ibaresi ise, "Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Mü-
dürlüklerince" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 12 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihti-
yaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek Ofis eliyle karşılamak zorun-
dadırlar.
Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisince dört ay içinde karşılanamadığı veya bu
müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği takdirde, talep
olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar.
Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazineden veya diğer kaynaklardan
çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar ile, beledi-
yelere 1580, 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyarınca
hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler birinci
fıkra hükümlerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları
arazi ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açık-
lamak, kullanma maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Madde 13 - Bu kanun gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaş-
tırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak
değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız diğer
arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağla-
mak üzere, Ofisçe Maliye Bakanlığına bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 14 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofisin
görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadırlar. Bu işlerin
gerektirdiği giderler Ofisçe karşılanır.

Madde 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve turizm bölgeleri,
konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek istiyen
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişi-
leri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği ya-
pabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakatini almak şartiyle,
bu kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.(1)
Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösteri-
lir.

Madde 16 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/7 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlü-
ğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, alınan avanslarla edinilen taşın-
maz malların ilgililere intikal ettirilmesi, kiraya verme ve irtifak hakkı te-
sisleriyle tazminat takdirleri, satış ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz
mal veya hizmet maliyetlerinin hesabı, amortisman, kar ve nizami faiz paylarının
tayini, hesap usulleriyle diğer idari, mali ve teknik işlemlerin nasıl yürütü-
leceği hususları yönetmelikte belirtilir.

Madde 17 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün malları Devlet malı hükmünde-
dir. Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi
cezalandırılırlar.
---------------
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-
kanlığının" ibaresi "Maliye Bakanlığının" olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.

"


"
- Ợuαяαnтinє. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Alt 22 Ocak 2013, 20:36   #4 (permalink)
Yαn Odαdαn Gelen Melodiler Gibidir Ses Ayαrı


- Ợuαяαnтinє. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 28 Nisan 2012
Nerden: ♥◊♣♠
(Mesajlar): 15.773
(Konular): 5327
Burç:
Renkli Para : 727928
Aldığı Beğeni: 2553
Beğendikleri: 945
Ruh Halim: Acimasiz
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 5
Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart

4596 - 1

Madde 18 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idari ve kazai ihtilaflar-
da husumete ehildir.
Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil
olunan vekalet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Kanun hükümleri uy-
gulanır.

Madde 19 - Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Maliye Bakanlığınca kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde hazırlanır. (1)

Madde 20 - Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlem-
lerini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir.(1)

Ek Madde 1 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)
Ofis, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç ede-
bilir. İhraç edilecek menkul kıymetlerin şekli, ihracı, halka arzı, menkul kıy-
metler borsaları veya bankalar aracılığı ile satışı konularında Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu şekilde çıkarılacak menkul kıymetler, 3/10/1983 gün ve 91 sayılı Menkul
Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2
numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının talebi üzerine borsa kotuna alınır.

Ek Madde 2 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)
Ofisce üretilen arsaların maliyet ve satış bedelleri arasındaki farkın %20
sini geçmemek kaydıyla, arsaların alt yapı tesislerinin yapımında kullanılmak
kaydıyla belediyelere ödeme yapılabilir. Bu konuda, il, ilçe, belde ve bölgeler
itibariyle farklı oranlar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ek Madde 3 - (Ek:19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)
Hazinece Arsa Ofisine devredilecek taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuru-
luşlarına ait taşınmaz malların tesbiti,envanter ve değerlendirmelerinin yapıl-
ması, merkezi bilgisayar kütüklerinin oluşturulması ve bunların yönetim, denetim
ve tasarruflarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, Arsa Ofisi Genel Mü-
dürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinin oto-
masyon sisteminin geliştirilmesi,çağdaş bir yapıya kavuşturulması,bina,araç,
gereç ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü per-
soneline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20`sini,
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25`ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30`unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35`ini,
geçmemek ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü çerçevesinde usul ve
esasları Maliye Bakanınca belirlenmek üzere fazla çalışma karşılığı ücret öde-
melerinde kullanılmak amacıyla,Ofisin döner sermaye gelirlerinin % 10`u,Maliye
Bakanlığı Merkez Saymanlığınca açılacak özel bir hesaba aktarılır.
Aktarılan miktarın,bu Kanunun 5 inci maddesi ikinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen paydan farklı olması halinde,bu oranı artırmaya ve azaltmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
Hesapta toplanan paraların muhasebe,harcama ve denetimine ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.Yılı içinde kullanılmayan miktarlar,
aynı amaçla kullanılmak üzere ertesi yıllara devredilir."

Ek Madde 4 - (Ek: 28/6/2001-4698/10 md.)
Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan,
mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne
devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

Geçici Madde 1 - (30/11/1989 tarih ve 392 sayılı KHK`nin hükmü olup,
2/6/1994 tarih ve 538 sayılı KHK`nin 10 uncu maddesi ile madde numarası tesel-
sül ettirilmiştir.)
Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya
atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde
eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.
--------------------
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-
kanlığınca" ibaresi,"Maliye Bakanlığınca" olarak,"İmar ve iskan Bakanlığı"
ibaresi ise,"Maliye Bakanlığı"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4596 - 2

Geçici Madde 2 - (Ek:19/6/1994 -KHK- 542/10 md.)
Ekli (1)sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bölü-
müne serbest kadro olarak eklenmiştir.

Geçici Madde 3 - (Ek: 18/8/1993 - KHK - 517/10 md.;İptal Ana.Mah.`nin,
26/11/1993 tarih ve E.1993/52,K.1993/54 sayılı Kararı ile)

Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 22 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
1164 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
----------- ----------------------------------------------------------------- --------------------
2504 - 30/7/1981
KHK/392 - 16/2/1990
KHK/517 - 15/9/1993
KHK/542 - 30/6/1994
4698 - 7/7/2001

"


"
- Ợuαяαnтinє. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
arsa, kanunu, ofisi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557