Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 22:56   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Telekom'un özelleştirilmesi yasası...

TELGRAF VE TELEFON KANUNU, POSTA, TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 4673
Kabul Tarihi: 12.5.2001
Resmi Gazete: 23.5.2001 - 24410
MADDE 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun değişik 1 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Şirkette kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar ana sözleşmede yapılacak değişikliklerde Ulaştırma Bakanının görüşü alınır.
Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirkettir. Bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat Türk Telekoma uygulanmaz. Sermayesinin yarısından fazlası kamuda kaldığı sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 16.7.1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeniyle sıkıyönetim ve seferberlik hallerinde telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.
MADDE 2.- 406 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin (c) bendinin birinci alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31.12.2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olur.
f) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.
MADDE 3.- 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, millî yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.
İmtiyazlı hisseyi temsilen Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz, kârdan pay almaz.
Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı % 45� geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde oy çoğunluğu sağlanamaz. Tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurulur.
Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine % 5 pay ayrılır. Bu payın satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5�ik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları onbeş gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.
MADDE 4.- 406 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 19.�Türk Telekomdaki kamu hisselerinin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamı Hazineye devredilir.
MADDE 5.- 406 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 21. �Bu Kanun gereğince hisse değerini tespit etmek üzere değerlendirme komisyonu, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan hisse değeri üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, ikisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ikisi Ulaştırma Bakanlığı ve biri Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşturulur. Her üye için aynı kurumdan olmak üzere bir yedek üye de seçilir. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyon üyelerinde işletme, ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler.
Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Komisyonlar kararlarını en az üç üyenin mutabakatı ile alır. Değerlendirme ve ihale komisyonlarına yardımcı olmak üzere, komisyon kararlarına katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi komisyonların önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.
Komisyonların sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar.
Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır.
Danışmanlar ile danışmanlık hizmet sözleşmesini ve halka arz aşamasında gerekli aracılık yüklenim sözleşmesini imzalamaya ihale komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.
MADDE 6.- 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinde "Personelin statüsü:" ifadesinden sonra gelmek üzere "Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları aranır." ifadesi eklenmiş, aynı bentte yer alan "telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7.- 406 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 27.- Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.
İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.
Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerleri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
EK MADDE 28. �Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.
EK MADDE 29. �Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde, Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesi Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca otuz gün içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Nakle ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca bu Kanunun yayımından itibaren altmış gün içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
Nakledilecek personelin başka kamu kurum ve kuruluşuna atanarak burada göreve başlamasına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye, zam ve tazminatlar ve sosyal hak ve yardımlar ile bu döneme ilişkin harcırah, sağlık yardımı gibi özlük hakları Hazine tarafından ödenir. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder.
Sözleşmeli statüde veya kapsam dışı personel olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli statüde veya kapsam dışı olarak geçen hizmet süreleri, aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak
suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlara ait aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak Hazinece ödenir.
Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. Ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta iken bu madde gereğince nakledilen personelin aylık ücretleri ile ikramiyeleri tutarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan emsali kadrolar için belirlenen aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarıyla eşit olmasından itibaren, emsali durumdaki kadrolara ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (I) sayılı cetvele tâbi iken 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu madde hükmünden yararlanırlar.
Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışanların hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 1475 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenlerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu madde uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.
MADDE 8.- 22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. �Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.
PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.
Sandıkların gelirleri;
a) Üye olan personelden alınacak aidattan,
b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,
c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,
d) Şirket, iştirak ve ticarî işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,
e) Diğer gelirlerden,
Oluşur.
Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
MADDE 9.- 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE 1. �Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
MADDE 10.- 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. �Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.
Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.
Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.
MADDE 11.- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1.- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinde düzenlenen imtiyazlı hisse ve kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Şirket ana sözleşmesine dahil edilir.
GEÇİCİ MADDE 2.- Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde, Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak zorundadır.
Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini kullanır.
Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3.- Türk Telekomda 1475 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan istekleri üzerine iş mevzuatına tâbi statüye geçmiş ve geçecek olanların 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki nedenler ve esaslar dikkate alınmak üzere hizmet akitlerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda geçen hizmetleri dahil, daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.
Türk Telekomun kurduğu, kuracağı ve iştirak edeceği Şirketlere, Türk Telekomdan geçen ve iş mevzuatına tâbi olup T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder ve haklarında 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. Söz konusu Şirketlere geçen İş Kanununa tâbi personelin, kıdem tazminatlarının hesabında birinci fıkrada belirtilen esaslar geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türk Telekomda çalışan personelden, 4502 sayılı Kanuna göre iş mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlar dahil, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, bu hakkı 2002 yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir. Bu fark Hazinece karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 5.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise Türk Telekomtarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.
GEÇİCİ MADDE 6.- Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kamu iktisadî kuruluşu kurulur.
MADDE 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
telekomun, yasası, özelleştirilmesi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557