Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Kültür & Sanat > Kültür - Tarih > Osmanlı Tarihi
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11 Mart 2013, 19:40   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
frasker Darülaceze ve Nizamnamesi

DARULACEZE ve DARULACEZE NİZAMNAMESİ

Kadin-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocuklari korumak için sultan Ikinci Abdulhamid Han devrinde yaptiralarak hizmete giren acizler yani düskünler yurdu.

Sultan Abdulhamid , yoksul ve sakat kimseler yaninda, Istanbul'da başibos gezen çocuklarin da bir araya toplanarak, san'at sahibi olmalarini saglamak, ihtihar ve kimsesizlerin son yillarini huzur içinde geçirmelerini te'min etmek maksadiyla, sadrazam Halil Rifat Pasa'ya bir darülaceze (düşkünlar evi) kurulmasi emrini verdi. Halil Rifat Pasa, Okmeydani semtinde böyle bir müessesenin kurulmasinin muvafik olaçagina bildirdi ve 7 kasim 1892 tarihinde Darülacezenin temeli atildi. Insaat masraflarinin çogunu Abdulhamid Han karsiladi. Hayir sahibleri de ianelerde (yardimlarda) bulundular. Bizzat Halil Rifat Pasa, evindeki degerli esyayi ve gümüs takimlarini satarak bu tesebbüse istirak etti.

Darülaceze 28.500 metre karelik bir alan üzerinde kuruldu. Bir erkek bir kadin hamami, alti aceze pavyonu, mutfak, çamasirhane, çocuk yuvasi, yetimhane, cami ve kiliseden ibaret olup, mimari Agop adinda bir ermenidir.

Yapildigi devirde çikarilan kararnameye göre; ''Darülaceze'nin idaresi Dahiliye nezaretine baglandi. Ayrica kurumun yönetim kurulu baskanliginin belediye tarafindan seçilen ve padisahça tasdik edilen bir me'mur tarafindan yapilmasi kararlastirildi. Üyelikleri ise; Vakiflar idaresi, müftilik ve Zaptiye nezareti tarafindan gösterilecek bir me'mur verilecakti. Bundan baska ayrica Darülaceze'de; ermeni, rum, katolik ve yahudi azinliklari da birer temsilci bulunduracak ve kurul ücretsiz vazife yapacakti.''

Günümüzde Darülaceze, Istanbul belediyesine bagli olup, döner sermaye ile çalismaktadir.
DARULACEZE NİZAMNAMESİ (1) (2)
Kabul Tarihi : 12 Nisan 1332
Yayımlandığı Takvimi Vekayi Tarihi : 15 Nisan 1332, No: 2511
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 2, Cilt: 8, Sayfa: 901
BİRİNCİ FASIL
Ahkam-ı Umumiye
Madde 1 - Dersaadette doğrudan doğruya Dahiliye Nezaretine merbut ve müsta-
kil bütçeye malik bir Darülaceze vardır.

Madde 2 - Darülaceze şuabatı atiyeye münkasımdır:
1 - Zükür Şubesi,
2 - İnas Şubesi,
3 - Çocuklar Şubesi,
4 - İrzahane
İşbu dört Şube tamamen yekdiğerinden ayrıdır.
İKİNCİ FASIL
Memurin

Madde 3 - Darülaceze müdürü ile sertabibi Dahiliye Nazırı tarafından inti-
hab ve ba İrade-i Seniyye tayin olunur. Tabib ve eczacılar ve muhasebeci ve
veznedar ve başkatip ve debboy ve kiler ve mübayaa memurları müdürün işarı
üzerine dahiliye Nazırı tarafından ve diğer memurin ve müstahdemin doğrudan
doğruya müdür tarafından tayin olunur.

Madde 4 - Darülaceze Müdüriyeti ile Sertababet vazifesinin bir şahıs uhde-
sinde ictimaı caizdir.

Madde 5 - Darülaceze memurları mükafat ve mücazat hususatında Memurin-i
Dahiliye Nizamnamesine tabidirler.

Madde 6 - Darülacezenin kaffe-i umur ve muamelatından dolayı müdür ve
sertabib Dahiliye Nezaretine ve Darülaceze memurin ve mustahdemini müdüre karşı
mesuldürler. Umur-ı sıhhıyeye müteallik vezaiften dolayı memurin ve mustahdemin
sertabibe karşı dahi mesuldürler.

Madde 7 - Darülaceze muhasebecisi ile veznedarı ve kiler ve debboy ve müba-
yaa memurları Kefalet Nizamnamesi ahkamına tevfikan kefalete rabtolunacaklardır.

Madde 8 - Darülaceze`de müdürün riyaseti tahtında olmak üzere sertabib ve
muhasebeci ve başkatip ve eczacıbaşıdan mürekkeb bir heyet-i daime vardır.

Madde 9 - Heyet-i daime, müdür tarafından berayı istişare havale ve tevdi
olunacak hususat ile bebarer Darülacezenin mekülat ve mahrukat ve melsubat ve
edviye ve echize gibi bilcümle levazımını münakasa veya lüzumuna göre mübayaa
suretiyle tedarik etmek vezaifiyle mükelleftir.
(Ek:5 Teşrini Evvel 1336 (1920) Münakasa ve mübayaa muamelatının hın-i
icrasında meclisi idarece işbu meclis azasından ekseriyet-i a`ra ile bir sene
için intihab olunacak iki zat heyet-i daimede aza sıfatıyla hazır bulunur.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Heyet-i İdare

Madde 10 - Darülaceze bütçesinin tedkik ve tasdikı ve ledelicap Darülaceze
Nizamnamesinin teklif-i tadili ve inşaatı cedideye dair tedkikat ve müzakerat
icrası ile mukarrerat itası ve Darülacezenin tevsi-i hidematına ve aaayid-i
varıdatına hadim vesaitin taharrisi ile bu babda tedabir-i lazime ittihazı
vezaifiyle mükellef bulunmak ve aded-i azası yediden ekall olmamak üzere
Dahiliye Nazırı tarafından mansub bir meclis-i idare vardır.

Madde 11 - Meclis-i İdareye Dahiliye Nazırı riyaset eder. Dahiliye Nazırının
bulunmadığı zamanlarda vazife-i riyaseti ifa etmek üzere aza meyanından biri
nazır tarafından reis-i sani tayin olunur. Meclisce ittihaz olunacak tedbir ve
kararlar Dahiliye Nezaretinin tasvibiyle infaz olunur.

(1) Bu Nizamnamenin 6/7/1939 tarih ve 3702 Sayılı Kanuna Uymayan hükümleri ile
1/7/1948 tarih ve 5237 sayılı Kanuna uymayan hükümleri ve duhuliye biletle-
rine ait hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 15/10/1924 tarih ve 979 Sayılı Kararname ile; Vilayetten gönderilecek
malülinin (sakat ve hastalıklıların) de kabul edilmesi şartıyle Darülaceze,
Şehremanetine (Belediye`ye) devredilmiştir.
126-12
DÖRDÜNCÜ FASIL
Aceze ve Etfalin Suret-i Kabul ve İdaresi

Madde 12 - Darülaceze`ye ancak Dersaadet`de mütevellid veya mütevattın olub
da alil veya amelmande ve temin-i maişete kafi mala gayrimalik olmakla beraber
kesbden de aciz bulunduğu halde Dersaadet`de veya taşrada şer`an infakıyle mü-
kellef ve zi-kudret kimsesi mevcut olmayanlar ve lakiydler kabul olunurlar.
Bu şeraiti haiz olanlardan Darülaceze`ye duhul için müracaatta bulunanlar
Darülaceze İdaresince tanzim olunacak matbu ilmuhaberleri mahalleleri heyet-i
ihtiyariyesine imla ve belediye daireleriyle belediye tabiplerine tasdik ettir-
dikten sonra ve zabıtaca sevk edilecek kesan dahi ilmuhabere hacet kalmaksızın
kabul olunacaklardır. Gerek bu iki suretle gelecekler, gerek doğrudan doğruya
Darülacezeye müracaat edecekler her halde kablel kabul Darülaceze idaresince
muayene-i tıbbiyeye tabi tutulacak ve işbu nizamnamede muayyen kaffe-i şeraiti
haiz olub olmadıkları bittetkik şeraiti haiz olmayanlar reddolunacaktır.

Madde 13 - Darülaceze`ye alınacak etfalin haklarında zabıt varakası varsa
bunun münderecatı ve vucüdlarında görülen alaim ve işarat-ı farika defter-i
mahsusuna kaydedilecektir.

Madde 14 - Darülaceze`ye emraz-ı akliye ile musab ve cüzzam illetine mübte-
la olanlar kabul edilmez. Ancak emraz-ı sariye ve cildiye ile musap olanlar şe-
rait-i kabulü haiz bulunmakla beraber hastalıkları kabil-i tedavi ise mevcut
hastahanelerden birine sevk olunarak tedavi edildikten sonra Darülaceze`ye ka-
bul edilir.

Madde 15 - Alil ve amel-mande olduğu halde esbab-ı maişeti mevcut olanlar-
dan müracaat edenlerin ücret ile Darülaceze`ye kabulü caiz olduğu gibi kendisi-
ni iaşeye kafi emvalini ölünceye kadar görüp gözetmek şartiyle Darülaceze`ye
hibe veya ferağ edenler dahi kabul olunabilir.

Madde 16 - Darülaceze`ye onbeşinci maddede beyan olunanlardan maa`da işbu
nizamname mucibince kabul olunan eşhasa ait menkul ve gayrimenkul emval ve nu-
kud ile maaşat ve varidata Darülaceze İdaresince vaz-ı yed olunur. Bunlardan
kaffe-i miktarı iaşe ve müdavat ve ilbasları mükabilinde idarece mahsub edile-
rek fazlası hıfz ve Darülaceze`den hin-i huruclarında kendilerine i`ta olunur.

Madde 17 - Darülaceze`ye kabul olunan çocuklar ancak evlatlık ittihaz edil-
mek üzere talimatnamede gösterilen evsafı haiz kimselere ba mukavelename veri-
lir.

Madde 18 - Darülaceze`de vefat edenlerin idarece vaziyed edilmiş emval ve
nukud ve maaşat ve varidatı var ise bunlardan evvel emirde techiz ve tekfin
masarıfı ve saniyen mütevaffanın hal-i hayatında iaşesi için darülaceze tara-
fından sarf olunan mebaliğ istifa olunduktan sonra bakiyesi vereseye aid olur.

Madde 19 - Darülaceze`ye kabul edilenlerin şer`an infak ve iaşesiyle mükel-
lef ve zi-kudret akrabası zuhur ettiği halde bunlar akrabalarına teslim olunur.
Şer`an infakıyla mükellef olmayan zi-kudret bir kimse tarafından taleb edildiği
ve infak ve iaşesi dahi taahhüd olunduğu halde o gibilere de teslimi caizdir.

Madde 20 - Aceze ve etfalin mezuniyet ve akraba ve taallükatıyla mülakat ve
taam ve teneffüs ve yatıp kalkma ve sanayihanelere devam gün ve saatleri serta-
bib ile bilistişare müdür tarafından tayin olunur.

Madde 21 - Acezeden işe muktedir bulunanlar mevcut sanayihanelerde kabili-
yet-i yediyye ve dimaiyyeleri ile mütenasip sanatlarla işgal edilecekdir. Darü-
lacezede terzilik ve kunduracılık ve marangozluk ve çorabçılık ve demircilik ve
nessaclık misillü en ziyade işe yarayan ve her vakit lazım olan sanatlar işlet-
dirilecekdir. Masnuat, Dahiliye Nezaretinin tensib edeceği zaman ve mahalde
füruht olunacak ve hasıl olan temettudan sanayihanelerde çalışan aceze ve
etfalin yevmiyeleri çıktıktan sonra mütebaki miktar Darülacezeye irad kayde-
dilecektir.
126-13
BEŞİNCİ FASIL
Darülaceze`nin Bütçesi ve Menabi-i Varidatı

Madde 22 - Darülaceze`nin bütçesi (Heyet-i Daime) ce bittertib meclis-i
idarece tetkik ve kabul edildikten sonra Dahiliye Nezaretince tasdik olunur.

Madde 23 - Darülaceze varidatı atideki mevaddan mürekkebdir:
1 - Senedat-ı Hakaniye varaka bahalarına zamolunan miktar yekununa karşı
hazine-i maliyeden maktuan verilen Senevi (800,000) guruşdan,
2 - Şirket-i Hayriyenin Boğaziçi`ne işleyen vapur biletlerinin azimet kıs-
mına zamedilen on paraya mukabil maktuan alınan (7000) liradan,
3 - Sevahil-i mütecavireye işleyen seyr-i sefain idaresi biletlerine zam-
edilen on paranın miktar-ı hasılından,
4 - Dersaadet`de icray-ı lu`biyyat eden bilcümle tiyatro ve sinemalar ile
patinaj ve her nev-i oyun mahalleri duhuliye biletleri üzerinden ve umur-ı hay-
riye için tertib olunan müsamere vesaire biletlerinden yüzde on hesabiyle tera-
küm edecek olan miktardan,
5 - Bigayr-i tahsis fukaraya vasiyyet olunacak akçalarla cemaat ve ahali
beyninde gurabaya mahsus olarak cemedilecek ve veladet-i Peygamberi ve cülus-ı
hümayuna müsadif günlerde toplanacak ianat hasılatından,
6 - Maadin ve umur-ı nafia imtiyazat sahiplerinin birrıza ita ettikleri me-
baliğden,
7 - Belediyelerce noksan ül vezn olarak zabtedilecek ekmeklerden ve hilaf-ı
tenbih hareket etmelerinden dolayı esnaftan müsadere edilib muzır bulunmayan
me`kulat ve meşrubatdan,
8 - Darülaceze`deki imalathanelerin hasılatından,
9 - Onbeşinci ve onaltıncı maddeler mucibince istifa olunacak ücuratdan mü-
tehassil mebaliğden,
10 - Darülaceze`ye ait emval-i gayrimenkule varidatından,
11 - Darülaceze namına vukubulan mevhubat ve teberruatdan,
12 - İstanbul Vilayeti`nin hususi bütçesinden muaveneten verilecek muhassa-
sattan,
13 - Şehremanetince muaveneten verilecek mebaliğden,
14 - Varidat-ı müteferrika-i saireden ibarettir.
Menabi-i mezkureden başka hükümetin takdir ve tayin edeceği cihetlerden dahi
Darülaceze`ye varidat temin edilir.
ALTINCI FASIL
Mevadd-ı Şetta

Madde 24 - Meclis-i İdarenin ve müdür ve sertabib ve memurin ve müstahde-
min-i sairenin umur ve muamelatını mübeyyin bir talimatname yapılacaktır.

Madde 25 - Darülaceze memurin ve müstahdeminine ve aceze ve eytama verilecek
et`ıme listeleri ve istimal olunacak elbise ve çamaşır hakkındaki cedveller için
hususi talimatname tanzim olunacaktır.

Madde 26 - Bir Nizamname-i mahsus ile "dulhane" tesis ve teşkil edilinceye
kadar elyevm Darülaceze`de bulunan dulların iaşesine devam olunacaktır.

Madde 27 - Darülaceze`deki etfal üç yaşına vüsullerini müteakib darüleytam-
lara devr ve tevdi olunurlar.

Madde 28 - Bu nizamname tarih-i neşrinden itibaren meridir.

Madde 29 - Bu nizamnamenin icrasına Dahiliye Nazırı memurdur.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
darülaceze, nizamnamesi, ve


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557