Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Kültür & Sanat > Kültür - Tarih > Osmanlı Tarihi
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11 Mart 2013, 19:43   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
frasker Osmanlının Şark Meselesi

ŞARK MESELESİ

Mesâil‑i şarkıyyede kesb‑i ihtisas eylemiş İtalyan erbâb‑ı vukûfu miyânında temeyyüz eyleyen Arthur Labriola, Stampa gazetesinde "Şark Mesâili" serlevhasıyla âtîdeki makaleyi neşretdirmekdedir:

Evvelâ: İslâmiyet'in Avrupa'da tevessü‘ ve inkişâfına mâni olmak.

Sâniyen: Garbî ve Cenûbî Asya'nın Turanîler tarafından idare edilen İslâmiyet cereyanına karşı serbest bir meydan hâlini almasına mahal bırakmamak edvâr‑ı kadîmeden beri Avrupalıların vezâif‑i esasiyesinden ma‘dûd bulunmuşdur.

İslâmlarla Turanîler nihayet Avrupa'da Gelibolu Şibh‑i Cezîresi ile Boğazlar üzerine sürülmüş ve uyandırdıkları cereyan orada tahdîd edilmiş idi. Bahr‑ı Sefîd'in Asya sevâhilini İslâm nüfuzundan kurtarmak için kemal‑i germî ile çalışılıyor ve Merkezî ve Garbî Asya'da ise İslâmiyet, diğer Türk ve Turanlı avâmilin etrafında mevkiini takviye edemeyecek bir idareye tâbi tutuluyordu.

Fakat Büyük Charlemagne'ın devrinden Gladstone zamanına kadar devam eden ve bütün Avrupa devletleri tarafından takib olunan bu siyaset, Harb‑i Umumî'nin zuhuru üzerine bir devre‑i tevakkufa dahil oldu. Şimdi Avusturya‑Macar grubu Avrupa tarafından İslâmiyet'e karşı müştereken ve müttehiden takib edilmiş olan siyasetden inhirâf etdi. Bulgarlarla Macarlar, ırk karâbetlerini ortaya koydular ve Türkiye'nin sunûf‑ı münevvere ve idariyesi dahi bu fırsatdan bi'l‑istifade bir menba‘‑ı feyz ve hayat addetdiği Asya'ya tevcîh‑i nazar etmeğe başlayarak bu hususda Almanya'nın iltizâm ve muâvenetine de mazhar oldu.

Şimdi mesele İtilâf zümresini teşkil eden devletlerin, Türkler tarafından Asya'da yeni başdan ta‘ayyüb edilmeğe başlanılan bu siyaset‑i hadîdenin ehemmiyetini takdir edip etmediklerini ve Asya'da Türklerle Almanların teşrîk‑i mesâî etmelerinin kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu anlayıp anlamadıklarını bilmekdedir.

İtilâf Devletleri'nin hâl‑i hâzırda sırf mesâil‑i Garbiye ile iştigâl eyledikleri şarkda takibi lâzım gelecek olan programın ne gibi şerâite tâbi olması lâzım geldiğini aslâ nazar‑ı itibara almadıkları göz önüne getirilirse vaziyetin pek de takdir edilmediğine hükmolunabilir.

Asya'da "müfrit Turan" cereyanı karşısında açılan sahanın, pek vâsi‘ olduğunu itiraf edelim. Saha‑i mezkûre İran'dan başlayıp iki buçuk milyon Tatar'ı ihtivâ eden Kafkasya'ya ve oradan da Sibirya'ya ve on üç milyon sekenesi bulunan Türkistan'a ve buradan da Afganistan'a hatta Çin'e kadar uzamakdadır.

"Turancılık" propagandacılarının hesabına nazaran yalnız Turanî âlemi Şarkî, Garbî ve Vasatî Asya'da otuz milyon nüfusa bâliğdir. Mongol, Hindu, Arab milletleri dahi bunlara ilâve edilince fevkalâde bir yekûn karşısında bulunulur. Filhakika yalnız Hind Müslümanları'nın altmış milyondan fazla olduğunu göz önüne getirmek kâfidir.

Fakat "Panturanizm" cereyanı Avrupa'da dahi baş göstermeye başlamışdır. Turancılık mefkûresi Slav lisânı ile tekellüm etdikleri hâlde aslen Turanî olan Macarlarla Bulgarlar arasında eslâfın uhuvvet ve tesânüdî hislerini uyandırmakda bulunduğu gibi Din‑i İslâm'ı muhafaza etmiş oldukları için İstanbul'dan gelen zâhir propagandaya daha kolaylıkla kapılan Kazan, Astrahan ve Kırım Tatarları üzerinde icra‑yı te’sir etmeğe başlamışdır.

Avrupa'yı evvelâ İslâmiyete ve bilâhare Turan cereyanına karşı müdâfaa etmek vazifesi sıra ile evvelâ İspanya'ya, sonra da Avusturya'ya ve daha sonra da Rusya'ya terettüb etmişdir.

İspanya, bugün artık mesâil‑i azîme‑i rûz‑merreye karşı tamamıyla bir yabancı vaziyetindedir. Avusturya ise Türkiye'nin müttefiki bulunuyor ve Turancılığın tevessü‘ ve inkişâfı sayesinde husûl bulacak olan büyük Alman planlarına iştirâk ediyor. Bundan mâ‘adâ eski Turan mensubînine şâyân‑ı hayret ve nâgihânî bir tarzda ilân‑ı perestişe başlamış olan Macar âlemi, efkâr ve hissiyât‑ı hâzırasını muhafaza etdikçe Avusturya, Türkiye için bir tehlike teşkil edemez bir hâlde kalıyor. Bu itibarla Panturanizm cereyanını tevkif ederek karşısına Avrupa medeniyetini çıkarmak vazifesi, ancak Rusya'ya kalıyor.

İtilâf ricâl‑i siyasiyesinin nutuklarını tedkik ve mütâlaa edenler mesâil‑i şarkıyenin hâiz bulunduğu ehemmiyet ile telakkî olunmadığını kemal‑i taaccüb ile müşâhede ederler. Gazetelerde dahi aynı hâl vâki oluyor. İtilâf ricâl‑i siyasiyesi muhârebe‑i hâzıranın tevlîd etmiş olduğu siyasî ve arazi meselelerinin sırf garba âid olanlarıyla meşgul gibi görünüyorlar. Fakat ötede mesâil‑i harbiyenin nikât‑ı esasiyesinin bütün cihana şâmil olduğu ve Panjermenistlerin te’sis etmek istedikleri hayalî imparatorluk yolunun Asya'dan geçdiği unutulmamalıdır. Binâenaleyh mesâil‑i garbiyenin mesâil‑i saireye tekaddüm etdiği şübhesiz olmakla beraber bu mesâilin hususât‑ı şarkıye ile alâkadâr bulundukları daima göz önünde bulundurulmalıdır. Berlin‑Bağdad yolu meselesi Avrupa cidâl‑i umumîsine sebebiyet veren esbâb‑ı muhtelifeyi hâvî cedvelin başında mukayyeddir.

Irak'daki İngiliz kuvvetleri şimdilik Panjermenistlerin birçok tahayyülâtını ber‑hava etmişdir. Fakat Rus inkırâzı kat‘î bir hakikat hâlini kesb eder. Berlin‑Bağdad yolunun yerini tutabilecek ve hatta ondan daha ehemmiyetli olabilecek pek çok yollar bulunabilir. Meselâ Kırım Tatarları'nın üzerinden geçip İran'ı yaran bir Berlin‑Buhara yolu açılabilir. Diğer cihetden Türkistan, Afganistan, Belücistan kıtaâtı da Almanya'yı Hindistan kapılarına îsâl eder ve Sibirya kıt‘ası da Bahr‑ı Muhit‑i Kebîr'e hulûl etdiren bir yol hâlini alabilir. Bütün bu yollar Berlin'den başlar, fakat hedefe ancak Rusya'nın cesedi üzerinden geçmek şartıyla vâsıl olur. Maamâfîh yarın Türkiye, Almanya'ya kafa tutup yoluna mâni olsa dahi o vakitde ehemmiyeti inkâr edilmemesi lâzım gelen müfrit Turan cereyanı tehlikesi yine bâkî kalır.

Bu mesele ile iştigâl eden muharrirlerin ekserîsi onunla istihzâ ediyorlar veyahud bu meseleyi ehemmiyetden ârî buluyorlar. Olabilir ki bu tehlike bir gün ehemmiyetini kaybeder veyahud esas‑ı mesele tamamıyla zâil olur, fakat bu hâl ancak bu meselenin takib ve tedkikini terk etmemek şartıyla hâsıl olur.

Almanya'nın uzak bir istikbâlde erilecek ve fakat gayet vâsi‘ olan maksadlar için harb etdiği göz önüne getirilirse, şark mesâilinin ehemmiyeti hemen aaaâhür eder. Rusya'nın ıslâh ve ihyâ edilmesi fikrini neşir ve ta‘mîm edip onu kabul ve hayyiz‑i fi‘le îsâl etdirmek isteyenler İtilâf zümre‑i düveliyesi siyasetinin ihtiyacâtını en ziyade takdir edenlerdir. İtilâf zümresi Rusya'yı kayırmayarak Almanya'nın aaafine tâbi bırakırsa müfrit Turan cereyanı siyasetde Anadolu'yu istilâ etmek veyahud yavaş yavaş taht‑ı nüfuz ve te’sirine almak isteyen Cermenlerin ekmeğine yağ sürmüş olur.

Bu itibarla evvel emirde mesâil‑i şarkıyenin zümre‑i İtilâfiye tarafından takib olunan siyasî programda daha büyük bir mevki işgal etmesi sâniyen, Rusya'nın artık muhârebeye iştirâk etmese dahi teşkilât‑ı dahiliyesini tanzim ve takviye ederek Almanya'nın Asya hakkında beslediği âmâl ve makâsıdı akîm bırakdırmak suretiyle müfrit Turan cereyanını tevkif edebileceğine ve bu takdirde dahi İtilâf davasına hizmet etmiş olacağına efkâr‑ı umumiyenin kanaat hâsıl eylemesi lâzımdır. İtilâfiyyûn bu kanaati vaktinde hâsıl ederek Rusları artık muhârebeye devam edemedikleri için ihanetle ithâm edecek yerde ona karşı ibrâzına muktedir oldukları muâvenetle iktifâ eylemiş olsalardı tabiî daha çok iyi olurdu. Ben Rusya'da tahaddüs eden ahvâle karşı ittihâzı lâzım gelen tarîk ve siyasetin garb devletlerinden hiçbiri tarafından takdir ve tayin edilemediğini ve Lenin tarafından tecrübe edilen Radikal Sosyalizm siyaset ve idaresinden ürkmeğe mahal olmadığını tekrar ale't‑tekrar iddia etdim. Şimdi ahvâl, iddiamda haklı olduğumu isbat etdi. Cumhuriyet, Rus ahalisinin mizahına muvâfık bir suret‑i idare imiş!.. Onun takviyesine bütün garb devletleri kemal‑i samimiyet ile gayret etmeli ve bunu bir an evvel başa çıkarmanın çaresine bakmalı. Zira Berlin'den Bahr‑ı Muhit‑i Kebîr ile Bahr‑ı Muhit‑i Hindî'ye ve Basra Körfezi'ne giden yolları kapayabilecek yegâne kuvvet ancak canlı, hür ve muhtar bir Rus Devleti'dir. Bu söze iyi kulak verilmelidir.

26 Eylül 1334 / [26 Eylül 1918]
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
meselesi, osmanlının, Şark


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557