Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Kültür & Sanat > Kültür - Tarih > Osmanlı Tarihi
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11 Mart 2013, 22:49   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
frasker İskân‑ı Muhacirîn Nizâmnâmesi

Muhacirînin Suret‑i Kabulü

Madde 1: Muhacirîn kabulü ve tayin‑i mahal ve suret‑i iskânları Hükûmet‑i Seniyye'nin yed‑i ihtiyârındadır. Usul‑i mahsusası dairesinde tâbiiyet‑i Osmâniyeyi ihrâz etmeyen muhacirîn kabul ve iskân olunamaz.

Madde 2: Muhacirîn iki kısımdır: Birincisi hükûmet‑i metbû‘alarından istihsâl‑i me’zûniyetle terk‑i tâbiiyet ederek gelenler; ikincisi mülteci olarak gelip de tâbiiyet‑i Osmâniyeye dahil olmak istid‘âsında bulunanlardan hükûmetce muhacir sıfatıyla kabulüne karar verilenlerdir.

Madde 3: Birinci kısım muhacirîn hicrete hazır olduklarını bulundukları mahallerdeki memurîn‑i Osmâniye vasıtasıyla evvelce Dahiliye Nezâreti'ne bildirip Hükûmet‑i Seniyye tarafından verilecek cevab ve karara tevfik‑ı hareket edeceklerdir. Bunlar hükûmetce kabulleri cihetine gidildiği hâlde hükûmet‑i metbû‘alarından istihsâl‑i me’zûniyetle terk‑i tâbiiyet eylediklerini mübeyyin evrakı Hükûmet‑i Seniyye'ye gönderilmek üzere memurîn‑i Osmâniyeye teslim etmekle mükellefdirler. Bu mükellefiyeti icra edenler tayin ve kendilerine tebliğ olunacak mahalle azîmet ederler ve doğrudan doğruya tescil ve iskân olunurlar.

Madde 4: Mültecilerden muhacir sıfatıyla kabulleri istid‘âsında bulunanlar Muhacirîn İdaresince muvakkaten kabul ve münasib mahallere sevk olunarak lede'l‑hâce haklarında hükûmetce icra olunacak tahkikât neticesine göre kabule şâyân görülürse bi't‑tescil tâbiiyet‑i Osmâniyeye idhâl ile iskân edilirler.

Madde 5: Muhacir olarak kabul edilecek olanlar kendileriyle zevcelerinin ve evlâd‑ı sıgârının tâbiiyet‑i Osmâniyeyi kabul eylediklerine ve bir daha tâbiiyet‑i sâbıkalarına rücû‘ etmeyeceklerine dair o bâbdaki istid‘âlarıyla beraber ale'l‑usul taahhüd senedi i‘tâ eyleyeceklerdir.

Madde 6: Kabul edilen muhacirîn kendilerine tahsis olunan mahallere azîmetle sâkin olmağa mecburdurlar. Ancak gösterilen mahalle gitmeyip de kendi paralarıyla arazi mübâyaa ederek diğer mahalde akrabası olan yerlerde tavattun talebinde bulunanlardan is‘âf‑ı istid‘âlarında hükûmetce mahzur olmadığı takdirde bir gûne muâvenet‑i iskâniye talebinde bulunmayacaklarına dair ayrıca senedât ahzından sonra bunların arzu etdikleri mahalle azîmelerine müsaade olunur.

Madde 7: Kabul edilen muhacirîn içinde tâbiiyet‑i ecnebiye iddiasında bulunanlar her hâlde haklarında ıskât‑ı tâbiiyet muamelesi icra olunarak Memâlik‑i Osmâniye'den ihrac edilirler. Bunlardan mazhar‑ı muâvenet olanlara tahsis edilen emlâk ve arazi ve eşya istirdâd olundukdan sonra vukû bulan masârıf‑ı saire dahi kendilerine kalacak emvâle bi'l‑müracaa istîfa olunur.

Madde 8: Memâlik‑i Osmâniye'nin mümtaz veya muhtâriyet‑i idareyi hâiz aksâmından diğer cihetlerine nakl‑i mekân edecekler hakkında hükûmetce müttehaz mukarrerâta tevfik‑ı muamele olunur.

Vezâif

Madde 9: Muhacirîn muamelât‑ı umumiyesi Dahiliye Nezâreti'ne merbût Muhacirîn Müdüriyetince idare olunur. Bu müdüriyetin vazifesi talimatnâme ile muayyendir.

Madde 10: Muamelât‑ı iskâniyesi kesîr olan vilâyâtda bir muhacirîn müdür veya memuru ile bir kâtibden mürekkeb ve Muhacirîn Müdüriyeti'ne merbût bir idare şubesi teşkil veya bunlardan yalnız biri tavzîf edilir.

Madde 11: Muamelât‑ı iskâniyesi kesîr olan vilâyâta tayin olunacak muhacirîn müdür ve memurları mesbûku'l‑hizmet kaymakamlar miyânında Dahiliye Nezâretince intihâb ve memuriyeti bâ‑irâde‑i seniyye icra olunur. Kâtib ve sair memurîn‑i muvakkate bu memurun inhâsıyla İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarınca tayin olunur.

Madde 12: Her vilâyet ve müstakil livâlarda vali ve mutasarrıfların riyâsetleri altında defterdâr ve muhasebeci ile Meclis‑i İdare ve Belediye azâsından birer veya ikişer zâtdan ve Defter‑i Hakanî ve Ziraat ve Sıhhiye müdürlerinden ve Nâfi‘a sermühendisinden ve hükûmet tabibi bulunmayan yerlerde Belediye tabibinden mürekkeb birer İskân‑ı Muhacirîn Komisyonu vardır.

Madde 13: Mülhak liva ve kazalarda teşkiline vilâyet komisyonunca lüzum gösterilecek şubeler mutasarrıf veya kaymakamların riyâsetleri tahtında olmak üzere yine bu suretle zevât‑ı münasibeden teşkil olunur.

Madde 14: İskân‑ı Muhacirîn Komisyonu riyâsetiyle azâlığı bir hizmet‑i fahriyedir. Fakat iskân veya sair muhacirîn muamelâtına memuren komisyonlarca hârice i‘zâmlarına lüzum gösterilecek zevâta harcırâh kararnâmesine tevfikan muhacirîn tahsisâtından yevmiye veya harcırâh verilir.

Madde 15: Muhacirlerin muvakkaten iâşesi ve sevk ve iskânı ve bunlara verilecek arazinin taksimi ve lede'l‑hâce mebânî inşası ve vilâyete muhavvel tahsisâtın hüsn‑i idare ve sarfı ve vilâyet dahilinde şerâit‑i iskâniyeyi hâiz arazi taharrîsi ve'l‑hâsıl iskân‑ı muhacirîne müteferri‘ hususât hakkında mukarrerât ittihâzı İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarının vazifesidir. Bi'l‑umum sarfiyât vilâyât ve müstakil livâ komisyonlarının karar ve havalesiyle icra olunur.

Madde 16: Vilâyât muhacirîn memurlarının vezâifi talimatnâme ile muayyen olup İskân‑ı Muhacirîn Komisyonlarında azâ‑yı tabîiye olarak bulunurlar ve komisyonlar mukarrerâtının tamamî‑i icrasından mes’uldürler.

Madde 17: Muhacirîne aid umûr‑ı tahririye ve hesabiyeye kaza ve livâ ve vilâyetin hey’et‑i maliye ve tahririyesinden münasib memurlar tefrîk olunur.

Madde 18: Muamelât‑ı iskâniyenin tekessürü ve topdan inşaât vukû‘u gibi ahvâlde vilâyât komisyonları kararıyla Dahiliye Nezâreti'nden alınan tahsisât ve me’zûniyet üzerine münasib yevmiye ile memurîn‑i muvakkate istihdâmı caizdir. Dersaâdet'de bu yolda yevmiye i‘tâsı ve muvakkat memur istihdâmı Muhacirîn Müdüriyeti'nin müzekkiresi üzerine Dahiliye Nezâreti'nin emir ve işaretine mütevakkıfdır.

Madde 19: Muhacirîn sevk ve iskânı muamelâtında jandarma ve lüzumu hâlinde polis memurları istihdâm olunur.

Madde 20: Muhacirîn tahsisâtından vukû bulacak sarfiyât zîri komisyonlar tarafından musaddak evrak ve senedât üzerine mal sandıklarınca icra olunur ve her üç ayda bir kere masârıf cedvelleri zîri komisyonca musaddak olduğu hâlde muhacirîn müdür veya memurları ve bulunmayan yerlerde komisyonlar tarafından Muhacirîn Müdüriyeti'ne gönderilir.

Suret‑i İskân

Madde 21: Dersaadet'de Muhacirîn Müdüriyeti ve taşrada muhacirîn komisyonları gelen muhacirîni vürûdları ânında taht‑ı nezâretlerine alarak muvakkaten mahall‑i münasibeye yerleşdireceklerdir.

Madde 22: Muhacirîn yegân yegân hükûmet veya belediye etıbbâsı tarafından muayene olunarak ilel‑i sâriye ile ma‘lûl olanlar bi't‑tefrîk en yakın hastahâneye nakil ve tedavi olunur.

Madde 23: Muhacirîn idare ve komisyonlarının vazife‑i esasiyesi muhacirîni iskândan ibaret olmasıyla zaruret olmadıkça iâşe için masraf ihtiyâr edilmeyecek ve bunlardan istitâ‘at‑ı bedeniyesi olanlara sevk ve iskân zamanına kadar iş bulup yevmiye kazanmağa komisyonlarca delâlet edilecekdir. Zaruret‑i iâşe messeden muhacirînin on iki yaşına kadar olanlarına yevmiye yarımşar ve daha yukarı yaşda bulunanlara yevmî birer kıyye ekmek veya bedeli verilir ve kışın ihtiyaca göre zaruret mikdarınca odun veya kömür i‘tâ olunur.

Madde 24: Komisyonlar ma‘rifetiyle muhacirînin her hânesine nüfusu ve arazinin kuvve‑i inbâtiyesi nazar‑ı dikkate alınarak derece‑i kifâyede arazi tefrîk ve aile reisi nâmına muvakkat senedle teslim olunur. Her hâlde verilecek arazinin ihtiyac ile mütenâsib olmasına komisyonlarca itina edilecekdir.

Madde 25: Muhacirîne tahsis olunan arazi meccânen tefvîz olunamayacak aksâmdan ise bedeli hazinece uzun vadeli taksitler ile tahsil olunabilir.

Madde 26: Komisyonlarca iskân edilecek muhacirîne Dahiliye Nezâretince ta‘mîm edilen plana tatbikan bir hâne inşa ve iki re’s çift hayvanıyla tarz‑ı cedîd âlât‑ı zira‘iye ve tohumluk zahire iştirâ olunduğu takdirde bunların hâsıl‑ı nakdîsi kefâlet‑i müteselsile usulüyle karyece kefâlete rabt ve hazinece aile reisine zimmet kaydolunup uzun vadeli taksidlerle bilâhare istirdâd olunmak meşrûtdur.

Madde 27: Yeni bir karye teşkil edecek suretde bir mahalle toplu muhacir iskân edildiği takdirde inşası lâzım gelen cami‘‑i şerif ile mekteb binası ve çeşme için ihtiyâr olunacak masraf ve lede'l‑hâce köy nâmına alınacak damızlık hayvan ve âlât‑ı zirâ‘iye esmânı karye hânelerine tevzi ve taksim olunarak her hânenin hissesine isabet eden mikdar her hâneye mahsus olan zimemâtı ile birlikde hazinece âtiyen tahsil olunur.

Madde 28: Muhacirînin tarih‑i hicretlerinden itibaren altı sene tekâlîf‑i askeriyeden ma‘füvv olmaları hakkındaki 20 Şubat 1303 ve iskân edildikleri günden itibaren iki sene tekâlîf‑i maliyeden ma‘füvv tutulmaları hakkındaki 26 Kânûn‑ı Evvel 1301 tarihli irâdât‑ı seniyye ahkâmı bâkîdir. Hâne ve saire esmânından dolayı kendilerine zimmet kaydolunan mebâliğ tekâsîtinin tahsiline ilk iki senenin faizi tekâsît‑i âtiyeye zam olunmak üzere üçüncü seneden itibaren mübâşeret olunur.

Madde 29: Bir hânede ziraata kâdir erkek bulunmaz veya bulunup da alîl veya müsinn olur ise icâre ve müzâra‘a suretiyle intif①etmek üzere böylelerine ancak meccân kısmından arazi taharrî ve teslim olunabilir ve kefâlet‑i müteselsile ile ehl‑i karyece tekeffül olunursa bedeli mevâdd‑ı ânifedeki şerâit dairesinde tahsil olunmak üzere hâne dahi inşa edilebilir.

Madde 30: Erbâb‑ı sanatdan olan muhtacîn muhacirîne şerâit‑i ânife dairesinde bir hâne inşa ve kefalet mukabilinde veya müctemi‘an sâkin oldukları takdirde yekdiğere müteselsilen kefil olmak suretiyle araziye bedel‑i sanatının icabâtından olan en mübrem âlât ve edevât ve kendisine asgarî olarak iktizâ eden sermaye malzemesi komisyonca bi'l‑mübâyaa kendilerine teslim olunur. Şu kadar ki bunun mikdarı hiçbir vakit iki bin kuruşu tecavüz edemez.

Madde 31: Muhacirînin vürûdunu müteâkib geldikleri yerlerin te’sirât‑ı iklimiyesi ve kendilerinin ziraat veya sanatdan hangi kısmına mensub bulundukları Dahiliye Nezâretiyle bi'l‑muhabere tayin olundukdan sonra aded‑i nüfuslarını ve şerâit‑i iskâniyelerini mübeyyin bir cedvel tanzim olunur. (Muhacirîn miyânında yekdiğerine akraba bulunanların birlikde veya yekdiğerine yakın yerlerde iskânlarına dikkat olunacakdır.)

Madde 32: Bir mahalden toplu olarak gelen muhacirlerin muntazam ve kavâid‑i sıhhiyeye muvâfık bir karye teşkiliyle iskânı te’min olunmak üzere tefrîk olunan araziye tabib ve mühendis i‘zâm ve cami ve mekteb ve çeşme ve karakol ve bir köye mahsus hâne başına onar dönüm itibarıyla mer‘a mahalli ve birer dönüm orman mahalli ve kabristan ve pazar yeri gibi ihtiyacât‑ı umumiye için münasib mahaller intihâb ve tefrîk olunur.

Madde 33: İnşası takarrür eden mebânî ile iştirâsı lâzım gelen eşya için komisyonlar kararıyla ve malumât‑ı vâzıha i‘tâsıyla Dahiliye Nezâreti'nden tahsisât‑ı lâzıme taleb ve ancak verilecek me’zûniyet dairesinde sarfiyâta mübâşeret olunur.

Madde 34: Muhacirîn için yapılacak hânelerin inşası münâkasaya konulur veya zaruret messederse emaneten inşa olunur. Bunların kerpiç ahşab ve kârgîr olarak inşası ilcâât‑ı mahalliyeye tâbidir. Muhacirînden kudret‑i bedeniyesi olanların münâkasa hâlinde münasib yevmiye ile müteahhid tarafından emanet hâlinde münasib bir ücretle hükûmetçe inşaâtda istihdamı mücâzdır.

Madde 35: Muhacirînin inşa olunacak hânelere nakilleri icra ve arazileri kendilerine tefrîk ve i‘tâ olunduğunu müteâkib derhal her hâneye müteselsil numara vaz‘ıyla orada sâkin ailenin mikdar‑ı nüfusunu ve isim ve şöhret ve sinleri ve tahsis olunan arazinin dönüm ve zirâ‘ını nâtık iki defter tanzim edilecek ve Muhacirîn İdaresi Müdüriyeti'ne gönderilecekdir.

Madde 36: Hükûmet‑i mahalliye madde‑i ânifede mezkûr defter üzerine nüfus memuru ma‘rifetiyle tekrar yoklama icra ve tezâkir‑i Osmâniye i‘tâ etdirecek ve tahakkuk edecek hâle göre cihet‑i askeriyeye ve Dahiliye Nezâreti'ne mezkûr defterin musaddak suretlerini tevdî‘ ve irsâl edecekdir. İşbu defter otuz birinci maddede tanzimi irâe olunan cedvel ile birleşdirilecekdir.

Madde 37: Muhacirînden hazinece meccânen arazi almış olanlar arazinin kendilerine teslimi tarihinden itibaren on sene geçmedikçe bu araziyi âhara ferâğ edemezler. Hazinece arazi i‘tâ edilmekle beraber bedelâtı tekâsîte rabt olunmak suretiyle kendilerine hâne inşa ve malzeme‑i saire iştirâ olunan muhacirîn arazileriyle hâne ve malzeme‑i mezkûre Hazine‑i Maliye'ye medyûn oldukları parayı tesviye etmedikçe âhara bey‘ u ferâğ olunamaz.

Madde 38: Topluca muhacirîn iskân edilecek yerlerde teşkil olunacak kurâya münasib isimler verilecek ve imam ve muhtar ve muallimler tayin ve mer‘a ve baltalıklar bir suret‑i vâzıha ve sâlimede bi't‑tefrîk dönümleri mikdarıyla nikât‑ı malumeyi irâe eden dört kıt‘a harita tanzim olunup biri Dahiliye Nezâreti'ne gönderileceği gibi biri komisyonda diğeri Defter‑i Hakanî İdaresi'nde ve dördüncüsü de karye muhtarında kalacak ve hudud nizâ‘ı tahaddüsünde fasl‑ı dava için müracaat olunacakdır.

Madde 39: Muhacirîn ebniye ve tohumluk ve hayvanât ve malzeme tekâsîtini bilâ‑ma‘zeret te’diye etmezlerse işbu arazi ve ebniye ile hayvanât ve malzeme‑i mezkûreden mevcud olanları istirdâd ve hükûmetçe başkalarına şerâit‑i muayyene ile tefvîz olunur.

Madde 40: Tarih‑i muhâceretlerinden itibaren iki sene zarfında hükûmete müracaat etmemiş olanlar işbu nizâmnâme ahkâmından istifade edemezler.

Mevâdd‑ı Müteferrika

Madde 41: İskân‑ı muhacirîn müdür veya memurları ve lüzumu tahakkukunda veya devir ve teftiş esnasında kaymakam ve mutasarrıf ve sıhhiye ve ziraat müdür veya memurları ve maârif müfettişleri ve nâfi‘a sermühendisi veya mühendisleri muhacir iskân edilen yerleri bilhassa teftiş ve iktisâd ve tekessür‑i nüfus ve hıfzu's‑sıhha nokta‑i nazarından muzır olan ahvâlin ta‘dîli ve ihtiyacâtın tehvîni esbâbını istikmâle sarf‑ı gayret edecekler ve netâyic‑i icraât ve meşhûdâtları hakkında vilâyete raporlar vereceklerdir.

Madde 42: Muhacirîn arazi‑i emiriye‑i hâliye ve mahlûlede veya lede'l‑ hâce satın alınabilecek çiftlikler ile Maliye Nezâreti'nin muvâfakatıyla hükûmete âid çiftliklerde iskân edileceklerdir.

Madde 43: Vilayâtdaki komisyonlar muhacirîn iskânı için bulacakları arazinin madde‑i sâlifede gösterilen araziden hangisi olduğunu ve sahibli veya sahibsiz bulunduğunu ve ikâmete ve karye ittihâzına mevki‘an ve sıhhaten sâlih ve sâlim ve ziraate elverişli olup olmadığını ve muhacir iskânıyla ahali‑i kadîmenin ihtiyacâtı tazyik edilip edilmeyeceğini tedkik etmek ve muhacirîn‑i vâridenin vatan‑ı aslîlerini nazar‑ı dikkate alarak alışdıkları âb u havaya mümkün mertebe muvâfık olacak mahaller tefrîk ve tahsis eylemek vazifesiyle bilhassa mükellefdirler. Bu suretle muhacirîn iskânı için bulunacak arazi tafsilât‑ı lâzımeyi câmi‘ olarak Dahiliye Nezâreti'ne bildirilir ve Muhacirîn Müdüriyetince ve mahallî komisyonlarca defâtir‑i mahsusaya kaydedilir.

Madde 44: İşbu nizâmnâme tarih‑i neşrinden itibaren mer‘iyyü'l‑icradır.

Madde 45: İşbu nizâmnâmenin icrasına Dahiliye nâzırı memurdur.

İşbu nizâmnâmenin mevki‘‑i mer‘iyete vaz‘ını ve nizamât‑ı devlete ilâvesini irâde ederim.

6 Cemâziyelâhir 1331 ‑ 30 Nisan 1329 / [13 Mayıs 1913]
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
muhacirã®n, muhacirîn, nizamnamesi, nizã¢mnã¢mesi, İskân‑ı, ä°skã¢n‑ä±


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557